Shirts Logo Onze Hoop  

Clubreglement seizoen -2022 -2023

WTC ONZE HOOP Oud-Turnhout vzw

 

1. Ieder lid wordt geacht/ is verplicht:

- deel te nemen aan wieleruitstappen in de juiste clubkledij ( door het bestuur bepaald en meegedeeld aan de leden tijdens de maandelijkse vergaderingen/ in verslagen)
- in te schrijven voor de organisaties bij de inrichtingen waaraan hij/zij deelneemt als clublid.
- na afloop van de rit, verplicht zijn bijdrage te doen, in de zin van uitleg voor consumptie.

(sancties: eerst verwittiging en schrapping rit, bij herhaling of onwil, verwijdering uit de club)

2. Iedere wielertoerist kan in aanmerking komen voor “clublaureaat”.

Men moet hiervoor aan volgende criteria voldoen:

  1. aangesloten zijn bij WTC Onze Hoop vzw;
  2. vergunninghouder VWB ( Vlaamse Wielrijdersbond) zijn;
  3. voldaan hebben aan volgende bepalingen:

-In originele clubkledij(zowel trui als broek) deelnemen aan en lukken in:
tenminste 30 proeven in clubverband  die vermeld werden in het verslag van de maandelijkse vergaderingen en dit vanaf het begin van het nieuwe seizoen (vanaf 1 oktober van het vorige kalenderjaar) tot 30 september van het lopende jaar.

- We rijden de Oud-Turnhoutse dorpsgrenzen steeds binnen in  groep!
Bij het verdeeld passeren van de dorpsgrens (bebouwde kom) van Oud-Turnhout kan de proef slechts worden toegekend aan de laatste groep of fietser. De anderen kunnen  datzelfde weekend  geen aanwezigheidspunten meer verdienen.
De snelheid van elke proef zal bepaald en gecontroleerd worden door de aanwezige wegkapitein(s). Het vertrek zal plaatsvinden wanneer iedereen daarvoor klaar is.

- In originele clubkledij deelnemen aan en lukken in tenminste
Drie eigen organisaties,in clubverband, ingericht door WTC Onze Hoop vzw. (Men moet zich officieel inschrijven!) ( Hageland-In ’t Ven Classic/ Ronde van de Hoop/ Schakel/ Clubreis/MTB)
Met minstens één van de twee grote inrichtingen: In’t Ven of MTB.

- Bijwonen van tenminste drie vergaderingen gehouden de tweede vrijdag van de maand om 20.30 uur. (uitgezonderd indien een vorig verslag van de vergadering het anders vermeld).

 

3. Lidgeld en aansluitingen:

  1. Nieuwe leden worden principieel aangesloten op de jaarlijkse data voorzien voor verlenging der bestaande lidmaatschappen en vergunningen.

(in november of december)
Zij betalen een lidgeld 30 euro , en een vergunning VWB aan € 35 voor een individuele of een familievergunning (zij die onder één dak wonen).
Bestaande leden: Bij verlenging van hun aansluiting bij WTC Onze Hoop vzw en VWB en voor zover zij hebben voldaan aan de criteria voor clublaureaat, worden zij dan van het eerste bedrag ( lidgeld ) vrijgesteld.

  1. In aanvulling van A aanvaardt WTC Onze Hoop vzw aansluitingen van nieuwe leden tot 30 april van het lopende jaar.

 

 
Nieuwe leden aangesloten onder A en B bekomen op de eerstvolgende kledijuitreiking (A) of bij hun effectieve aansluiting (B) één rennerstrui en één rennersbroek. (onder B zolang de voorraad strekt.)
Zij betalen hiervoor, ten laatste bij ontvangst, een waarborg van 100 euro.(voor basispakket – indien men extra’s wil, betaalt men de meerprijs extra). Deze waarborg krijgt men terug, bij de volgende kledijuitreiking, voorzover men clublaureaat is en voorzover men zijn lidmaatschap verlengt.
Clublaureaten ontvangen, voor zover zij hun lidmaatschap voor het volgende jaar verlengen, op de eerstvolgende kledijuitreiking een “basispakket” of “basisbedrag” (€ 100) ter waarde van trui en broek voor zover de clubkas dit kan dragen.

 

4. Fietsenvervoer:


Bij het deelnemen aan organisaties over grotere afstanden of proeven buiten de provincie doch binnen de landsgrenzen én voorkomende op de maandelijkse kalender van WTC Onze Hoop vzw, kunnen de deelnemers voor het vervoer van hun fietsen gebruik maken van een aanhangwagen op voorwaarde dat er minstens vier leden deelnemen . Ze dienen hun voornemen tot deelname kenbaar te maken via website.
Bij betwiste gevallen beslist het bestuur.
De aanhangwagen wordt de dag voor de proef afgehaald en er wordt hulp geboden bij het monteren en het demonteren van het fietsrek op de aanhangwagen.

Alle fietsen worden door iedereen persoonlijk en op eigen risico op het fietsrek van de aanhangwagen geplaatst.

5. Vergoedingen:


Indien de deelnemers (minstens vier) aan voornoemde organisaties begeleid worden door een volgwagen, worden de onkosten als volgt vergoed, als het bestuurdit goedkeurt:

Het verbruik van de volgwagen wordt betaald door de clubkas aan de werkelijke verbruiksprijs van de "volgwagen"en dit gedurende de ganse rit ( heen - en terugrit inbegrepen) en voor het verteer van de "volger" een forfaitair bedrag van € 20, onafhankelijk of de volger lid is of niet.

Het verbruik van de wagens die voor het vervoer instaan, wordt betaald door de deelnemers à rato 0,20 Euro/km. De wagens die instaan voor het fietsenvervoer ontvangen € 2  per fiets per dag van de deelnemers.

Het afrekenen zal zoveel mogelijk maandelijks gebeuren. Degenen die moeten betalen, zullen een overschrijving krijgen op de maandelijkse vergadering of bijgevoegd bij het verslag. Het geld dient zo snel mogelijk overgeschreven te worden op de rekening van de club.
Degenen die geld tegoed hebben, zullen dit gestort krijgen via de clubkas.

6. Controles:


De jaarlijkse controle van de rekeningen zal gebeuren door een lid of een bestuurslid van de club in samenwerking met de penningmeester. In alle betwiste gevallen of gevallen niet voorkomend in dit huishoudelijke reglement, heeft enkel het bestuurvan de club het beslissingsrecht, eventueel na alle betrokken partijen te hebben gehoord.

 

 

    Buienradar kmi